Jaarverslag 2012

2012Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2012

Voorwoord

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL.

2011 was het oprichtingjaar van de Stichting. Op 18 januari 2011 werd de oprichtingsakte ondertekend bij notaris mr. R.P.E. Wolfs te Bunde.

2012 was het jaar van het uitkristalliseren van het omzetten van de  doelstelling en visie en missie in concrete acties. De eerste concrete actie was de donateurswervingsactie en het samenstellen van het Comité van Aanbeveling.

De missie en visie van SVVBL zijn:

Missie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderstreept in haar missie de doelstelling van Buddyzorg Limburg:

 • Buddyzorg Limburg ondersteunt medeburgers, sociaal en emotioneel, in het verwerken van ingrijpend verlies. Het gaat bij dit verlies om veranderingen in de gezondheid. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers (buddy’s).
 • Buddyzorg Limburg bevordert maatschappelijke participatie en biedt buddy’s (vrijwilligers) een kader om hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen en zich daarin persoonlijk te ontwikkelen.
 • Buddyzorg Limburg geeft voorlichting aan scholen en maatschappelijke instellingen/buurtwerk om uitleg te geven over haar visie en missie en hoe deze uitgedragen wordt. De voorlichting is ook gericht op het betrokken worden bij vrijwilligerswerk in de informele zorg in het algemeen en bij Buddyzorg Limburg in het bijzonder.
 • Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze van Buddyzorg Limburg, in de manier waarop zij zich manifesteert als organisatie voor informele zorg en in de positie die zij inneemt naast de formele zorg.
 • Buddyzorg Limburg kent twee doelgroepen: cliënten en buddy’s. Cliënten zijn mensen met een ernstige, chronische en/of levenbedreigende ziekte. Buddy’s zijn vrijwilligers die mede met deze intensieve vorm van vrijwilligerszorg invulling geven aan hun leven op een voor henzelf betekenisvolle wijze.

Vanuit deze missie stelt de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg zich als doelen:

 1. door het aanboren van financiële bronnen, middels sponsoring, donaties, legaten, etc.,
 2. de doelstelling van Buddyzorg Limburg te waarborgen,
 3. financiering van scholing en bijscholing ten behoeve van de buddy’s,
 4. financiering van wervingacties ten behoeven van Buddyzorg Limburg, en
 5. het voortbestaan van Buddyzorg Limburg te garanderen.

Visie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt dat Buddyzorg Limburg  van grote betekenis is voor zowel cliënt, buddy als samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Buddyzorg Limburg zijn oprechte aandacht, betrokkenheid en zorgvuldigheid.

Buddyzorg Limburg treedt vanuit deze kernwaarden cliënten en buddy’s tegemoet. Cliënten zijn meer dan hun ziekte, meer dan hun eenzaamheid. Zij willen als mens gezien en gehoord worden. Buddy’s zijn meer dan mensen die zo maar op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding. Zij willen iets betekenen voor een ander, voelen zich aangesproken tot dit specifieke vrijwilligerswerk en willen zich hierin verder ontwikkelen. Ook zij willen gezien en gehoord worden. Buddyzorg Limburg straalt ook in haar organisatie en cultuur deze kernwaarden uit met aandacht voor het werk, de betrokkenen en elkaar. Hierbij past een structuur en een schaal waarbij we buddy’s en cliënten kunnen kennen en daardoor een verbinding met hen aan kunnen gaan. Dus korte lijnen en heldere en eenvoudige procedures.

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderschrijft en ondersteunt deze kernwaarden en draagt deze ook uit in haar eigen visie.

Kracht

Buddyzorg Limburg levert een bijdrage aan de zorgzame samenleving. Buddy’s ondersteunen kwetsbare medemensen. Mede hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk hun autonomie en zelfredzaamheid behouden. Deze autonomie en zelfredzaamheid dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Het maatschappelijk rendement van deze zorgzaamheid is groot en niet in geld uit te drukken. Bovendien is een gevolg van Buddyzorg dat de druk op de intramurale zorg en thuiszorg vermindert, wat een kostenbesparend effect heeft op de formele zorg

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt zich tot doel om deze idealen mogelijk te maken door het generen van financiële middelen.

In het voorwoord wordt aangegeven waarom het verslag geschreven is, wat de bedoeling ervan is, en wat er in behandeld wordt. Het voorwoord is ook bij uitstek de plaats voor het bestuur om kort de eigen visie op het werk weer te geven. Om nieuwe ontwikkelingen aan te duiden en om aan te geven wat de functie van de stichting daarin is. Verder kan in het voorwoord aangegeven worden wat de condities zijn waaronder het werk verricht moet worden. Soms zijn er bijvoorbeeld te weinig financiële middelen om het werk goed te doen of wordt men geconfronteerd met bezuinigingen. Een genuanceerde vingerwijzing naar de subsidiënten kan dan geen kwaad.

Comité van Aanbeveling

In 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten tot het aanstellen van een Comité van Aanbeveling. Deze bestaat uit:

 • Mevr. Leers-Poelmans, lid van de Provinciale Staten van Limburg
 • Dhr. Vandermeulen, directeur bij Rabobank Parkstad
 • Dhr.  van Beers, burgemeester van Roermond

Dhr., Beers heeft geeft geen zitting meet in het Comité van Aanbeveling  per 31 december 2012. Dhr. is verhuisd naar een andere provincie en heeft zijn lidmaatschap aan Comité vacant gesteld. Onze dank voor zijn diensten voor de stichting.

In 2013 zal gekeken worden naar een opvolger.

Het doel van het Comité van Aanbeveling is om de stichting mee uit te dragen en daar waar mogelijk ondersteuning aan activiteiten te bieden.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestond dit jaar uit:

 • Aanvragen van ANBI-verklaring bij de Belastingdienst,

De stichting heeft in 2012 haar ANBI verklaring gekregen met terugwerkende kracht naar de aanvraagdatum 18 januari 2011.

 • Werven van een donateurbestand door middel van de Berenactie.

Alle vrijwilligers van Buddyzorg Limburg werd gevraagd om in hun familie- vrienden en kennissenkring te vragen of mensen donateur wilden worden van SVVBL. Als dank ontvingen zij dan een beertje: ‘Een knuffel van Buddyzorg Limburg’.

Deze actie heeft de stichting een donateur bestand van 146 sympathisanten opgeleverd (stand 31 december 2012.) Het bestuur heeft besloten om de Berenactie het hele jaar 2012 te laten door lopen.

 • Het verkrijgen door van naamsbekendheid door samen met Buddyzorg Limburg aan voorlichtingsbijeenkomsten deel te nemen.
 • Het benefietdiner verzorgd door de Oriënterböll uit Sittard. De helft van de opbrengst kwam ten goede van de stichting.
 • Donatie ontvangen van de Ladies-Day van de Kookstudio Karel van Erve uit Thorn, waar door bestuurslid van de stichting een presentatie werd gegeven.
 • Het maken van pr-materiaal, die geschonken werd door drukkerij Schrijen-Lippertz uit Voerendaal.

Publiciteit

In 2011 heeft de oprichting en de borging van de stichting centraal gestaan en in 2012 heeft voornamelijk in het teken gestaan van enkele acties en het verder uitbreiden van naamsbekendheid.

De stichting heeft een eigen website: www.svvbl.org

In 2012 is een PR-campagne opgezet en zal er gestreefd worden naar het optimaliseren van naambekendheid en doelstelling van SVVBL.

Onderdelen van deze campagne zijn:

 • het maken van een video film;
 • maken van folder materiaal en
 • pr-materiaal voor sponsors

Interne organisatie 

Het bestuur van SVVBL bestaat uit:

 •  dhr. P. Vrehen, voorzitter
 • mevr. P. Logister, vicevoorzitter en bestuurslid
 • dhr. G. Dierx, secretaris
 • dhr. J. Knubben, penningmeester (deze is in de loop van het jaar vacant geworden en werd overgenomen door de vice-penningmeester
 • mevr. M-L. Weerts, vice-penningmeester en bestuurslid
 • mevr. H. Van Erve-Preyde, bestuurslid
 • vacature

Er werken binnen de stichting geen beroepskrachten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alleen een reguliere onkostenvergoeding krijgen.

Voor activiteiten wordt er binnen de groep vrijwilligers van Buddyzorg Limburg gekeken of mensen ook activiteiten voor de stichting kunnen doen. Tot nu toe heeft dit alleen plaats gevonden met de Berenactie.

Financiën

Wordt in de bijlage toegevoegd door de penningmeester.

Conclusies en aanbevelingen

Terugkijkend naar het tweede jaar van het bestaan van SVVBL kan gesteld worden dat de stichting steeds vastere vormen krijgt en dat de interne organisatie geborgd is.

De Berenactie, de eerste actie van de stichting , is een succes geworden en deze liep nog door in 2012.

Daarnaast heeft de stichting aan enkele activiteiten deelgenomen hetgeen, naast donaties ook naambekendheid heeft opgeleverd.

Belangrijk is om de naamsbekendheid van de stichting verder uit te dragen en tot meer activiteiten te komen:

 • werven van sponsors en donateurs
 • binding van sponsors en donateurs
 • samenstellen van een Comité van Aanbeveling
 • opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten en promotie

De Jaarrekening 2012 is  beschikbaar.