Jaarverslag 2011

b_2011-year-on-a-blue-fieldJaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2011

Voorwoord

 Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL.

2011 was het oprichtingjaar van de Stichting. Op 18 januari 2011 werd de oprichtingsakte ondertekend bij notaris mr. R.P.E. Wolfs te Bunde.

 De missie en visie van SVVBL zijn:

Missie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderstreept in haar missie de doelstelling van Buddyzorg Limburg:

 • Buddyzorg Limburg ondersteunt medeburgers, sociaal en emotioneel, in het verwerken van ingrijpend verlies. Het gaat bij dit verlies om veranderingen in de gezondheid. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers (buddy’s)
 • Buddyzorg Limburg bevordert maatschappelijke participatie en biedt buddy’s (vrijwilligers) een kader om hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen en zich daarin persoonlijk te ontwikkelen.
 • Buddyzorg Limburg geeft voorlichting aan scholen en maatschappelijke instellingen/buurtwerk om uitleg te geven over haar visie en missie en hoe deze uitgedragen wordt. De voorlichting is ook gericht op het betrokken worden bij vrijwilligerswerk in de informele zorg in het algemeen en bij Buddyzorg Limburg in het bijzonder.
 • Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze van Buddyzorg Limburg, in de manier waarop zij zich manifesteert als organisatie voor informele zorg en in de positie die zij inneemt naast de formele zorg.
 • Buddyzorg Limburg kent twee doelgroepen: cliënten en buddy’s. Cliënten zijn mensen met een ernstige, chronische en/of levenbedreigende ziekte. Buddy’s zijn vrijwilligers die mede met deze intensieve vorm van vrijwilligerszorg invulling geven aan hun leven op een voor henzelf betekenisvolle wijze.

Vanuit deze missie stelt de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg zich als doelen:

 1. door het aanboren van financiële bronnen, middels sponsoring, donaties, legaten, etc.,
 2. de doelstelling van Buddyzorg Limburg te waarborgen,
 3. financiering van scholing en bijscholing ten behoeve van de buddy’s,
 4. financiering van wervingacties ten behoeven van Buddyzorg Limburg, en
 5. het voortbestaan van Buddyzorg Limburg te garanderen.

Visie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt dat Buddyzorg Limburg  van grote betekenis is voor zowel cliënt, buddy als samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Buddyzorg Limburg zijn oprechte aandacht, betrokkenheid en zorgvuldigheid.

Buddyzorg Limburg treedt vanuit deze kernwaarden cliënten en buddy’s tegemoet. Cliënten zijn meer dan hun ziekte, meer dan hun eenzaamheid. Zij willen als mens gezien en gehoord worden. Buddy’s zijn meer dan mensen die zo maar op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding. Zij willen iets betekenen voor een ander, voelen zich aangesproken tot dit specifieke vrijwilligerswerk en willen zich hierin verder ontwikkelen. Ook zij willen gezien en gehoord worden.

Buddyzorg Limburg straalt ook in haar organisatie en cultuur deze kernwaarden uit met aandacht voor het werk, de betrokkenen en elkaar. Hierbij past een structuur en een schaal waarbij we buddy’s en cliënten kunnen kennen en daardoor een verbinding met hen aan kunnen gaan. Dus korte lijnen en heldere en eenvoudige procedures.

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderschrijft en ondersteunt deze kernwaarden en draagt deze ook uit in haar eigen visie.

Kracht

Buddyzorg Limburg levert een bijdrage aan de zorgzame samenleving. Buddy’s ondersteunen kwetsbare medemensen. Mede hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk hun autonomie en zelfredzaamheid behouden. Deze autonomie en zelfredzaamheid dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven.

Het maatschappelijk rendement van deze zorgzaamheid is groot en niet in geld uit te drukken. Bovendien is een gevolg van Buddyzorg dat de druk op de intramurale zorg en thuiszorg vermindert, wat een kostenbesparend effect heeft op de formele zorg

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg stelt zich tot doel om deze idealen mogelijk te maken door het generen van financiële middelen.

In het voorwoord wordt aangegeven waarom het verslag geschreven is, wat de bedoeling ervan is, en wat er in behandeld wordt. Het voorwoord is ook bij uitstek de plaats voor het bestuur om kort de eigen visie op het werk weer te geven. Om nieuwe ontwikkelingen aan te duiden en om aan te geven wat de functie van de stichting daarin is. Verder kan in het voorwoord aangegeven worden wat de condities zijn waaronder het werk verricht moet worden. Soms zijn er bijvoorbeeld te weinig financiële middelen om het werk goed te doen of wordt men geconfronteerd met bezuinigingen. Een genuanceerde vingerwijzing naar de subsidiënten kan dan geen kwaad.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestond dit jaar uit:

 • Opzetten en organiseren van de stichting met visie en missie,
 • Aanvragen van ANBI-verklaring bij de Belastingdienst,
 • Werven van een donateurbestand door middel van de Berenactie.

Alle vrijwilligers van Buddyzorg Limburg werd gevraagd om in hun familie- vrienden en kennissenkring te vragen of mensen donateur wilden worden van SVVBL. Als dank ontvingen zij dan een beertje: ‘Een knuffel van Buddyzorg Limburg’.

Deze actie heeft de stichting een donateurbestand van 87 sympathisanten opgeleverd (stand 1 januari 2012).

De Berenactie loopt ook door in 2012.

Publiciteit

In 2011 heeft de oprichting en de borging van de stichting centraal gestaan. Daarnaast werd via de Berenactie ook bekendheid gegeven aan de oprichting van SVVBL.

De stichting heeft een eigen website: www.svvbl.org en de oprichting werd ook bekend gemaakt via de website van Buddyzorg Limburg www.buddyzorglimburg.nl

Er is een persbericht gestuurd naar lokale, streek- en provinciale dag/weekbladen, maar het persbericht werd niet overgenomen.

In 2012 wordt een PR-campagne opgezet en zal er gestreefd worden naar het optimaliseren van naambekendheid en doelstelling van SVVBL.

Onderdelen van deze campagne zijn:

 • het maken van een video film;
 • maken van folder materiaal en
 • pr-materiaal voor sponsors

Interne organisatie

Het bestuur van SVVBL bestaat uit:

 • dhr. P. Vrehen, voorzitter
 • mevr. P. Logister, vicevoorzitter en bestuurslid
 • dhr. G. Dierx, secretaris
 • dhr. J. Knubben, penningmeester
 • mevr. M-L. Weerts, vice-penningmeester en bestuurslid
 • mevr. H. Van Erve-Preyde, bestuurslid
 • vacature

Er werken binnen de stichting geen beroepskrachten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alleen een reguliere onkostenvergoeding krijgen.

Voor activiteiten wordt er binnen de groep vrijwilligers van Buddyzorg Limburg gekeken of mensen ook activiteiten voor de stichting kunnen doen. Tot nu toe heeft dit alleen plaats gevonden met de Berenactie.

Financiën

 Wordt in de bijlage toegevoegd door de penningmeester.

Conclusies en aanbevelingen

Terugkijkend naar het eerste jaar van het bestaan van SVVBL kan gesteld worden dat de stichting steeds vastere vormen krijgt en dat de interne organisatie geborgd is.

De Berenactie, de eerste actie van de stichting , is een succes geworden en deze loopt nog door in 2012.

Belangrijk is om de naamsbekendheid van de stichting verder uit te dragen en tot meer activiteiten te komen:

 • werven van sponsors en donateurs
 • binding van sponsors en donateurs
 • samenstellen van een Comité van Aanbeveling
 • opzetten en uitvoeren van diverse activiteiten en promotie

Het Financieel jaarverslag 2011 is ook beschikbaar (PDF, 128 kB).