ANBI

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg is geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling.” Dit betekent dat alle donaties aan de stichting vrij zijn van belasting, en dat u een gift aan de stichting kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting (voor giften via notariële akte, of voor giften die over de inkomensafhankelijke drempel komen).

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s verplicht om de volgende informatie op hun website te publiceren. Op deze pagina vindt u een overzicht waar u deze informatie op onze website kunt vinden.

De doelstelling van de stichting luidt (artikel 2 van de oprichtingsakte):

De stichting heeft ten doel: Het steunen van activiteiten van Buddyzorg Limburg, danwel haar rechtsopvolger onder algemene titel. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door fondsenwerving en sponsoring in de meest brede zin van het woord.

De doelstelling is geconcretiseerd in de visie en de missie van de stichting.