Missie

missie-visieMissie

De Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg onderstreept in haar missie de doelstelling van Buddyzorg Limburg:

  • Buddyzorg Limburg ondersteunt medeburgers, sociaal en emotioneel, in het verwerken van ingrijpend verlies. Het gaat bij dit verlies om veranderingen in de gezondheid. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers (buddy’s).
  • Buddyzorg Limburg bevordert maatschappelijke participatie en biedt buddy’s (vrijwilligers) een kader om hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen en zich daarin persoonlijk te ontwikkelen.
  • Buddyzorg Limburg geeft voorlichting aan scholen en maatschappelijke instellingen/buurtwerk om uitleg te geven over haar visie en missie en hoe deze uitgedragen wordt. De voorlichting is ook gericht op het betrokken worden bij vrijwilligerswerk in de informele zorg in het algemeen en bij Buddyzorg Limburg in het bijzonder.
  • Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze van Buddyzorg Limburg, in de manier waarop zij zich manifesteert als organisatie voor informele zorg en in de positie die zij inneemt naast de formele zorg.
  • Buddyzorg Limburg kent twee doelgroepen: cliënten en buddy’s. Cliënten zijn mensen met een ernstige, chronische en/of levenbedreigende ziekte. Buddy’s zijn vrijwilligers die mede met deze intensieve vorm van vrijwilligerszorg invulling geven aan hun leven op een voor henzelf betekenisvolle wijze.

Vanuit deze missie stelt de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg zich als doelen:

  1. door het aanboren van financiële bronnen, middels sponsoring, donaties, legaten, etc., de doelstelling van Buddyzorg Limburg te waarborgen;
  2. financiering van scholing en bijscholing ten behoeve van de buddy’s;
  3. financiering van wervingacties ten behoeven van Buddyzorg Limburg.